Dokumenti


Društveni ugovor Pregledajte
Izvješće o postojanju sukoba interesa Pregledajte
Informacije o projektu bespovratna sredstava iz EU fondova za nabavku autobusa Pregledajte
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Pregledajte
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Pregledajte
Popis gospodarskih subjekata s kojima Libertas Dubrovnik d.o.o ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi Pregledajte
Odluka o imenovanju službenice za informiranje Pregledajte
Etički kodeks Pregledajte
Poslovnik o radu nadzornog odbora Pregledajte
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Pregledajte
Plan nabave za 2018. godinu Pregledajte